Gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: 3 mei 2018

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U VAN DEZE DIENST GEBRUIKMAAKT.

1. WELKE DIENSTEN WORDEN DOOR DEZE VOORWAARDEN GEDEKT? Deze gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') hebben betrekking op de volgende producten en diensten ('diensten') ongeacht wijze van benadering en/of gebruik, die worden geëxploiteerd door of anderszins ter beschikking gesteld door de Pokémon Company International, Inc. of haar dochterondernemingen ('Pokémon' of 'wij', 'ons' of 'onze'):

(i)                  www.Pokemon.com;

(ii)                 Het Pokémon Trainer Club-accountsysteem;

(iii)                Alle apps gepubliceerd door Pokémon, zowel voor tablets, smart tv's, video game consoles, social media platformen, mobiele apparaten of andere platformen ('apps'), tenzij in de app anders aangegeven;

(iv)               De Pokémon Trading Card Game Online ('PTCGO');

(v)                Alle e-mailnieuwsbrieven door Pokémon gepubliceerd of verspreid; en

(vi)               Alle andere interactieve functies, diensten en communicatie die door Pokémon worden geleverd.

2. DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN DE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL, INC. Als u de dienst opent, downloadt of gebruikt, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard en elke gedragscode die we van tijd tot tijd kunnen uitbrengenAls u een minderjarige toestemming geeft de dienst te gebruiken, gaat u er ook mee akkoord dat de minderjarige zich zal houden en gebonden is aan de algemene voorwaarden. Het Privacybeleid van Pokémon's (www.pokemon.com/nl/privacyverklaring/) ('Privacy Notice') legt uit hoe Pokémon uw persoonlijke informatie vergaart, gebruikt, verzendt en beheert, die door u wordt aangeleverd of bij u vergaard. Door akkoord te gaan gebonden te zijn aan deze voorwaarden, gaat u er ook mee akkoord dat u gelezen en begrepen heeft, hoe het vergaren, gebruik en vermelding van uw persoonlijke informatie en data zoals omschreven in de Privacy Notice werkt (en zoals dit van tijd tot tijd wordt bijgewerkt). U dient kennis te nemen van de Privacy Notice voor gebruik te maken van de dienst.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, krijgt u geen toestemming tot toegang tot of het gebruik van de dienst. We kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en aanpassen. Uw voortgezet gebruik van de dienst betekent dat u deze wijzigingen hebt aanvaard.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM, INHOUD VAN DE DIENST EN INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS. Tenzij anders vermeld, is alle inhoud op de dienst, inclusief artikelen, illustraties, screenshots, afbeeldingen, logo's, downloads en andere bestanden, eigendom van Pokémon en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Handelsmerken en auteursrechten van games van derden en personages zijn eigendom van de ondernemingen die deze producten op de markt brengen of in licentie houden. Omdat wij duizenden van dergelijke verzoeken ontvangen is het ons beleid om gebruik van onze handelsmerken en auteursrechten af te wijzen. U erkent en aanvaardt dat u geen eigendom of andere rechten hebt op alle inhoud op de dienst, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die u hebt gemaakt of ontwikkeld, waaronder 'Trainer Images', schermnamen, game scores, de inhoud van chats en andere berichten aan een dienst of rechtstreeks aan ons.

Alle communicatie, gevraagde feedback, en andere bij de dienst ingediende materialen (via e-mail of anderszins) zijn niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Als u materiaal indient bij de dienst, ziet u af van alle claims dat het gebruik van dat materiaal in strijd is met een van uw rechten, met inbegrip van morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteit, rechten tot krediet voor materiaal of ideeën of enig ander recht, met inbegrip van het recht op goedkeuring voor de manier waarop dergelijke materialen worden gebruikt. Bovendien verleent u ons en eventuele opvolgers een ongebonden, royalty-vrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, verzenden, kopiëren en weergeven van deze verstrekte informatie en het materiaal in enige en alle media nu bekend of hierna bedacht en verklaart dat u hiertoe alle benodigde rechten hebt. Geen nadere beschouwing of compensatie zal worden gegeven voor materialen of informatie (inclusief maar niet beperkt tot, creatieve, financiële, zakelijke, commerciële, enz.); die op enigerlei manier is ingediend. Het is ook belangrijk voor het succes van een aantal van onze diensten dat eventuele fouten of problemen die u ontdekt, direct vertrouwelijk worden gemeld aan Pokémon Customer Service zodat we ze zo snel mogelijk behandelen. Ga naar Pokémon Support voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

Meningen, adviezen en alle andere informatie die door een derde partij op de dienst worden weergegeven, geven uiting aan hun eigen opvattingen en niet die van Pokémon. U dient niet te vertrouwen op dergelijke meningen, adviezen of andere informatie. Noch Pokémon noch enige van haar filialen of hun respectievelijke agenten, directeuren, werknemers, informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of partners zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige beslissing genomen op basis van dergelijke informatie.

4. CLAIMS INZAKE INBREUK OP AUTEURSRECHT. Als u denkt dat een deel van de dienst inbreuk maakt op uw auteursrecht en u een melding van auteursrechtschending bij ons wilt indienen, kunt u terecht op http://www.pokemon.com/us/copyright/ voor instructies voor het indienen van een melding over inbreuk op auteursrecht.

5. GEBRUIKERSRECHTEN EN -BEPERKINGEN. Deze voorwaarden verlenen u als individu toestemming gebruik te maken van de inhoud van de ter beschikking gestelde dienst voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in een thuisomgeving. In geen geval mag u:

(i) Auteursrecht en andere eigendomsrechten van de inhoud op de dienst wijzigen of verwijderen;

(ii) De inhoud wijzigen of hiervan afgeleide werken maken;

(iii) Ongeautoriseerde software van derden gebruiken of faciliteren (bijvoorbeeld bots, mods, hacks en scripts) om de werking binnen de dienst aan te passen of te automatiseren, hetzij voor uzelf of voor een derde partij.

(iv) De inhoud op een manier gebruiken: (a) die een associatie met andere producten, diensten of merken suggereert (b) die waarschijnlijk verwarring bij de klanten veroorzaakt, (c) die Pokémon in diskrediet brengt, (d) die anderszins een commercieel doel heeft; of (e) die anders in strijd is met onze intellectuele eigendomsrechten;

(v) Enige inhoud downloaden naar een database, ongeacht de reden;

(vi) Enig onderdeel van een dienst ontleden, demonteren of reverse engineeren, of anderszins gebruikmaken van een dienst voor andere doeleinden dan die welke door ons en in combinatie met de activiteiten van de dienst tot doel hebben;

(vii) Functioneel soortgelijke producten of diensten voor enige dienst ontwikkelen;

(viii) Enige dienst gebruiken ten behoeve van een derde partij of toegang tot de diensten overdragen aan een derde partij;

(ix) De dienst of inhoud voor commerciële doeleinden gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) toegang tot alle diensten of een deel van de dienst verkopen; of (b) het plaatsen van reclame, sponsoring of promoties op of binnen de dienst of de inhoud;

(x) Vermijden, omzeilen, of uitschakelen van veiligheidsprotocollen of digitale rechtenprotocollen of -mechanismen in een dienst;

(xi) Infiltreren van een systeem dat wordt gebruikt om de dienst te bedienen;

(xii) Bekende of latente defecten, fouten of andere gebreken in de dienst of het systeem dat wordt gebruikt om de dienst te bedienen veroorzaken of exploiteren; of

(xiii) Proberen een ​​beperking te omzeilen in een dienst op basis van leeftijd, geografie, of andere beperkingen die door ons zijn opgelegd.

Bovendien moet u voldoen aan alle geldende wetten en wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot dergelijke gebieden zoals: auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, smaad, laster, zwartmakerij, handelsbeledigingen, geringschattende uitlatingen over het product, intimidatie, inbreuk op de privacy, onrechtmatige daad, obsceniteit, onfatsoenlijkheid en auteursrecht of merkinbreuk. Overtredingen van de geldende wetten kan aanleiding geven tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging en sancties.

U erkent en gaat er mee akkoord, dat alleen u verantwoordelijk bent voor het behoud en onderhoud van geheimhoudingsplicht van uw account, inlog ID en wachtwoord dat u in het kader van de dienst gebruikt, inclusief het niet hergebruiken van wachtwoorden, die u bij deze dienst voor andere accounts heeft gebruikt. U stemt er mee in dat Pokémon niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig verlies, dat ontstaat uit enig niet geautoriseerd gebruik van uw Pokémon accounts.

Niettegenstaande het tegendeel in deze voorwaarden, kunnen we op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, uw toegang tot de hele of een deel van de dienst opschorten, beëindigen of weigeren en enig en al huidig of toekomstig gebruik van de dienst ontzeggen.


6. GEDRAGSREGELS EN COMMUNAUTAIRE NORMEN

Het is verboden enig materiaal op de dienst te plaatsen of ernaar te verzenden als die: (i) kan interfereren met iemand anders gebruik van de dienst; (ii) op enige wijze kan worden beschouwd als grof, illegaal, onfatsoenlijk, obsceen, beledigend, bedreigend; (iii) kan aanmoedigen de wet te overtreden; (iv) iemands auteursrecht of ander eigendomsrecht kan schenden; (v) kan interfereren met de privacy van een andere gebruiker; (vi) een virus of andere schadelijke componenten kan bevatten; of (vii) valse of misleidende verklaringen van feiten of beschrijvingen van de herkomst van het materiaal of de communicatie kan bevatten.

Hoewel we van tijd tot tijd bulletin boards, chatrooms, discussies, berichten, transmissies en dergelijke op de dienst controleren of beoordelen, zijn wij niet verplicht om dat te doen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de inhoud van dergelijke communicatie. We kunnen gebruikersmateriaal of gesprekken veranderen, bewerken of verwijderen die we illegaal, onfatsoenlijk, obsceen, beledigend achten of die ons beleid anderszins op enige manier schenden. We zullen onze volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen met het verzoek de identiteit van iedereen die dergelijke materialen plaatst bekend te maken.

7. SPELER VAN TRAINER CLUB-ACCOUNTS. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de dienst, moet u een Pokémon Trainer Club-account ('PTC-account') maken. Als u ervoor kiest een PTC-account te maken (club.pokemon.com/nl/pokemon-trainerclub/registreren/), gebruik een PTC-account om u aan te melden voor andere delen van de dienst (zoals PTCGO, Play! Pokémon, of Pokémon Global Link), of bevestig uw identiteit op diensten van 3e partijen (zoals Pokémon GO, TCGO forums en het klanten service portal van Pokémon), gaat u akkoord met:

(i) Lever waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf ('profielgegevens').

(ii) Onderhoud en actualiseer meteen de profielgegevens om deze nauwkeurig te houden.

(iii) Beheer slechts één PTC-account.

(iv) Gebruik nooit het PTC-account van iemand anders.

(v) Draag ​​de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten op uw account en de beveiliging van uw accountgegevens.

We hebben het recht om uw account op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving, en al het huidige of toekomstige gebruik van de dienst als gevolg van uw schending van de voorwaarden te beëindigen, of als we naar eigen goeddunken bepalen dat opschorting of beëindiging in het beste belang is van het ondersteunen van een eerlijke, gezonde en veilige omgeving voor gebruikers van de dienst (met inbegrip van de deelnemers in Play! Pokémon Program, PTCGO of enig ander deel van de dienst.)

Een speciale opmerking m.b.t. privacy en kinderen online Ouders kunnen willen dat hun kinderen toegang tot deze dienst hebben. Kinderen kunnen een PTC-account maken via de gebruikelijke werkwijze, met uw toestemming waar nodig.

8. WEDSTRIJDEN; PRIJSVRAGEN. Deze dienst kan verwijzen naar wedstrijden, prijsvragen of soortgelijke evenementen (waaronder, zonder beperking Play! Pokémon Program-kampioenschap events) die prijzen aanbieden of eisen dat u materiaal of informatie over uzelf opstuurt. Elke wedstrijd, prijsvraag of andere dergelijke gebeurtenis heeft zijn eigen regels, die u moet lezen en accepteren voordat u kunt meedoen.

9. PLAY! POKÉMON PROGRAMMA. Vanwege de populariteit van de Pokémon-producten, kan een groot aantal real-world trading Pokémon-kaart- en de videogame-toernooien ('Play! Pokémon Events') wereldwijd op elke willekeurige dag plaatsvinden. Hoewel we een aantal speciale evenementen en kampioenschappen organiseren, worden de meeste Play! Pokémon Events georganiseerd of geëxploiteerd door onafhankelijke externe organisatoren, zoals retailers van trading card games. Hoewel de meeste Play! Pokémon Events niet door ons worden beheerd, zetten we wel bepaalde informatie op de dienst, die wij ontvangen over Play! Pokémon Events van onafhankelijke Play! Pokémon Event-organisatoren. Dergelijke informatie omvat event schema's en locaties, en de namen en de rankings van PTC-accounthouders die deze optie in hun Play! Pokémon instellingen hebben aangevinkt om in te stemmen met het plaatsen van deze informatie op de dienst. Dankzij informatie die wij ontvangen van deze onafhankelijke Play! Pokémon Event-organisatoren kunnen wij rankings van spelers op basis van toernooiresultaten maken en plaatsen. Pokémon zal redelijke inspanningen gebruiken om nauwkeurige en recente informatie op de dienst te plaatsen, maar Pokémon geeft geen garanties van welke aard dan ook over de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie op de dienst, inclusief maar niet beperkt tot, toernooiresultaten en de speler ranking.

10. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN. De dienst kan koppelingen bevatten naar websites van derden, diensten en platforms die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die wordt beheerd door een derde partij, met inbegrip van de inhoud van een site die wordt beheerd door een distributeur die met toestemming van Pokémon naar de dienst verwijst. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor het handhaven van materialen die worden verwezen vanuit een andere site, en geven geen garanties voor die site of deze dienst in een dergelijke context. Bovendien kunnen bepaalde functies in de dienst u vragen bepaalde informatie te registreren, met inbegrip van spel-ID-nummer, accountgegevens van accounts bij derden (zoals iTunes- of Google Play-accountgegevens) en/of gebruik te maken van Nintendo™-hardware/software of Nintendo Network om deel te nemen aan bepaalde functies van de dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of het uitvallen van dergelijke hardware, software of diensten, met inbegrip van schade aan gamegegevens of gamepunten, etc.. Voor meer informatie over Nintendo-hardware en -software kunt u terecht op de website van Nintendo op www.nintendo.nl.

11. VIRTUELE INHOUD. We kunnen u op verschillende momenten toestaan om 'echt' geld te gebruiken om virtuele inhoud te kopen. 'Virtuele inhoud' is een algemene term voor de producten en diensten die gratis beschikbaar zijn voor gebruikers, via code card-toegang, of voor aankoop binnen de dienst die binnen de dienst kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde functies, functies en andere virtuele inhoud. Virtuele inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, virtuele items zoals digitale ruilkaarten; deck sleeves; en munten; evenals in-service virtuele valuta zoals Gems, Tickets en Trainer Tokens ('virtuele valuta'). Bepaalde functies in de diensten zijn mogelijk niet beschikbaar indien niet aangekocht.

We kunnen van tijd tot tijd, en naar eigen inzicht, mogelijkheden bieden voor gebruikers om bepaalde virtuele inhoud gratis, tegen gereduceerd tarief of als bonusmateriaal te verwerven bij het verwerven van andere virtuele Inhoud of echte inhoud, zoals bepaalde fysieke Pokémon Trading Card-producten. U mag alleen virtuele inhoud verwerven in de hoeveelheid en op tijden die door ons naar eigen inzicht worden bepaald. U mag alleen virtuele inhoud kopen voor persoonlijk gebruik binnen de dienst. Het opnemen van enige virtuele inhoud op een bepaald moment impliceert of garandeert niet dat dezelfde virtuele inhoud op enig ander tijdstip verkrijgbaar zal zijn. Alle functies, inhoud, mogelijkheden en specificaties van virtuele inhoud, zoals beschreven of afgebeeld in de dienst, zijn onderhevig aan veranderingen op elk mogelijk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Virtuele inhoud heeft geen geldelijke waarde, en kan niet worden ingewisseld voor wettige betaalmiddelen, diensten of zaken van waarde buiten de diensten. Virtuele inhoud verkregen via de dienst wordt aan u verstrekt in het kader van een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentie bruikbare licentie voor het gebruik binnen de dienst. U hebt geen eigendomsbelang; recht of titel in of aan virtuele inhoud in, of van oorsprong uit de dienst, en virtuele inhoud kan niet worden overgedragen of verkocht op een manier die niet uitdrukkelijk door ons is toegestaan​. Wij kunnen uw licentie voor virtuele inhoud op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken beëindigen.

12.  AANKOOP VIRTUELE INHOUD. Voor alle kosten voor eventuele virtuele inhoud verkocht op de dienst, zullen wij, of de betalingsverwerker die namens ons handelt, aan uw creditcard of alternatieve betalingsmethode factureren. Alle prijzen voor virtuele inhoud worden exclusief belastingen weergegeven. U stemt ermee in om alle kosten en toepasselijke belastingen die door u, of iemand met een account dat op uw naam staat geregistreerd, te betalen. In het geval dat uw creditcard of alternatieve betalingsleverancier weigert om ons te betalen voor een bedrag dat op uw account is bijgeschreven, hebben wij het recht om de virtuele inhoud of de producten of diensten die met dergelijke virtuele inhoud zijn betaald, uit uw account te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u eventuele kosten voor dergelijke virtuele inhoud niet annuleert of ongedaan maakt of anderszins probeert om ons te bedriegen. Indien het nodig is betalingen te innen over openstaande saldi, gaat u ermee akkoord om ons te vergoeden voor alle gemaakte kosten om de verschuldigde bedragen, inclusief advocaatkosten en andere juridische kosten, terug te vorderen.

AANKOPEN VAN VIRTUELE INHOUD MOGEN NIET WORDEN GERUILD OF GERESTITUEERD. Als u virtuele valuta om in-game virtuele items te kopen aflost, verliest u enig wettelijk recht op opzegging, omdat we beginnen met het uitvoeren van onze diensten op het moment van uw aflossing van virtuele valuta voor virtuele inhoud. Als u door middel van een probleem met uw account of een andere reden virtuele inhoud verliest en we kunnen verifiëren dat u deze inhoud had, zullen we commercieel redelijke inspanningen maken om ze te vervangen.

U ONTVANGT GEEN GELD OF ANDERE VERGOEDING VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE INHOUD WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF DEZE AFSLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS. Bepaalde rechtsgebieden kunnen aanvullende wettelijke rechten hebben, waaronder een Afkoelingsperiode waarmee u zich terug kunt trekken uit een aankoop. Niets in dit document is bedoeld om uw retournerings- of annuleringsrechten te beperken voor de aanschaf van virtuele inhoud onder de lokale wetgeving.

13.  VERHANDELEN VAN VIRTUELE INHOUD. In bepaalde delen van de dienst kan een gebruiker virtuele inhoud met andere gebruikers verhandelen. U erkent dat uw beslissing deel te nemen aan verhandeling van virtuele inhoud naar uw eigen inzicht en op eigen risico is. Wij screenen geen handelspartners en wij geven geen garantie dat een handel naar tevredenheid zal verlopen of dat transacties een eerlijke uitwisseling van waarde zijn tussen de handelende partijen oplevert. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen, met of zonder kennisgeving, wanneer en welke virtuele inhoud kan worden verhandeld tussen en onder de gebruikers. Niet-verhandelbare items kunnen niet onder alle omstandigheden worden verhandeld.

In sommige gevallen kan virtuele inhoud alleen worden verhandeld tegen soortgelijke producten (een zeldzame kaart kan bijvoorbeeld alleen worden geruild tegen andere zeldzame kaart). In geen geval mag u enige virtuele inhoud ruilen tegen 'echt' geld, een ander goed of andere dienst buiten de dienst, of een belofte maken om bepaalde producten of diensten te leveren zowel binnen als buiten de dienst. Elke poging tot handel buiten de dienst, tot ruilen van een verboden voorwerp, of tot aanbod om de items te ruilen als de handel afhankelijk is van een naderende gebeurtenis (bijvoorbeeld de uitkomst van een PTCGO-wedstrijd) kan ertoe leiden dat uw PTC-account wordt opgeschort of beëindigd.

14. UPDATES EN WIJZIGINGEN IN DE DIENST. We kunnen, van tijd tot tijd, patches of updates uitbrengen voor delen van de dienst die geïnstalleerd moeten worden om door te kunnen gaan met het gebruik van die delen van de dienst. U stemt ermee in die patches en updates te ontvangen en te installeren om gebruik te kunnen blijven maken van de dienst. U aanvaardt ook dat alle of enkele delen van de dienst serverproblemen kunnen ondervinden waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is, en dat wij naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de hele of een deel van de dienst beëindigen. U aanvaardt dat u geen verhaal van welke aard dan ook zal halen, zelfs als dit ervoor zorgt dat u een wedstrijd verliest, virtuele inhoud verliest, of geen verdere toegang hebt tot de gehele of een deel van de dienst.

15. DISCLAIMER. DE DIENST EN ALLE INHOUD ERIN WORDEN AANGEBODEN OP EEN 'AS IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALS U DE DIENST GEBRUIKT, ERKENT U DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP EIGEN RISICO IS, DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ALLE KOSTEN MET BETREKKING TOT ONDERHOUD OF REPARATIES VAN APPARATUUR. NOCH POKÉMON, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, LEIDINGGEVENDEN EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK IN VERBAND MET GEBRUIK VAN DEZE DIENST.

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID VAN POKÉMON, IS POKÉMON OF ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE VERBAND MET (A) HET GEBRUIK VAN, (B) HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, OF (C) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DEZE DIENST, ZELFS ALS POKÉMON, OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER, OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN POKÉMON EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE AGENTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GEVOLGEN (HETZIJ BINNEN HET CONTRACT OF ONRECHTMATIG) MEER DAN $100,00 BEDRAGEN.

U BEGRIJPT DAT DE GARANTIE-UITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEID EN OPLOSSINGSBEPERKINGEN DIE HIERBOVEN BESCHREVEN ZIJN, EEN VOORWAARDE ZIJN ZODAT WIJ DE DIENST VOOR U BESCHIKBAAR KUNNEN MAKEN. ZONDER DEZE VOORWAARDEN ZOUDEN WE DE DIENSTEN NIET BESCHIKBAAR KUNNEN STELLEN. U accepteert dat als we ontdekken dat u een deel van deze voorwaarden hebt geschonden, we elke stap kunnen nemen die we nodig achten met inbegrip van maar niet beperkt tot het beëindigen van uw PTC-account en ontzeggen van de toegang tot de diensten. U erkent dat als dat gebeurt, u geen vergoeding of andere compensatie ontvangt voor de items die kunnen worden gekoppeld aan uw account op het moment van beëindiging.

16. VRIJWARING. U gaat ermee akkoord Pokémon en haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke agenten, directeuren, werknemers, informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of partners (gezamenlijk 'gevrijwaarde partijen'), te vrijwaren en te verdedigen tegen alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief, zonder beperking, vergoedingen en kosten voor advocaten), opgelopen door de gevrijwaarde partijen in verband met een vordering voortvloeiend uit een schending door u van deze voorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs nodig is samenwerken in de verdediging van een claim. Pokémon behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken te voeren die anders onder schadeloosstelling door u zouden vallen en u zult in ieder geval niet zonder schriftelijke toestemming van Pokémon enige zaak beslechten.

17. ALGEMENE BEPALINGEN. Deze voorwaarden, ons privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden op deze dienst samen vormen de gehele overeenkomst tussen Pokémon en u met betrekking tot uw gebruik van deze dienst. Iedere actie met betrekking tot uw gebruik van deze dienst moet binnen 1 jaar na de aanleiding van de claim worden ingezet. Indien een bevoegde rechtbank een bepaling van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, niet afdwingbaar acht, zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan, zodat de bedoeling van deze overeenkomst van kracht is. De rest van deze voorwaarden blijft onverkort van kracht. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Washington, met uitzondering van de strijdigheid met wettelijke bepalingen, zoals toegepast op overeenkomsten uitgevoerd door inwoners van Washington en alleen uitgevoerd binnen de staat Washington, en u onderwerpt zich aan persoonlijke jurisdictie in Washington . U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de staat en federale rechtbanken in de staat Washington, Verenigde Staten exclusieve jurisdictie hebben m.b.t. enig geschil dat zich uit of in verband met deze voorwaarden ten aanzien van een vordering tegen ons door u kan voordoen en u hebt geen exclusieve jurisdictie over enige claim door ons tegen u gebracht. U stemt ermee in procesdienst per post te aanvaarden in de staat waarin uw woonplaats is volgens de door u geleverde gegevens. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK. U stemt ermee in dat deze bepaling beëindiging of afloop van deze overeenkomst zal overleven.

Terug naar boven